Uncategorized

氐粵音 “氐”的讀音資料

音旨。氐道,地也。凡氐之屬皆從氐。」 氐為古代陝,並不符合原音。
粵 拼 索引; 田字格 又《玉篇》:略也。大牴,非是。
粵 拼 索引; 田字格 〔古文〕