Uncategorized

人影歡移花樹下蟾光高掛玉樓頭 白香詞譜-清·舒夢蘭白香詞譜

天地敞華筵。主客我同汝,杯酒五湖千頃,爐添沒後香。 陰階明片雪,粱孟日隨肩。 燭影搖紅 己亥元宵(近現代末當代初 • 趙尊嶽)

人影歡移花樹下 . 蟾光高掛玉樓頭 . 葉落疏桐秋正豐 . 花開叢桂夜來香 . 百年眷念波千疊 . 一片冰心月九垓 . 月下有樓皆博餅 . 天涯無客不思家 . 心隨皓月同升起 . 血與滄波共漫流 . 最是蟾精無貴賤 . 平分秋色到蓬瀛

中秋節七字對聯集錦_中秋對聯_中秋節七字對聯集錦

人影歡移花樹下 . 蟾光高掛玉樓頭 . 葉落疏桐秋正豐 . 花開叢桂夜來香 . 百年眷念波千疊 . 一片冰心月九垓 . 月下有樓皆博餅 . 天涯無客不思家 . 心隨皓月同升起 . 血與滄波共漫流 . 最是蟾精無貴賤 . 平分秋色到蓬瀛
人影歡移花樹下 . 蟾光高掛玉樓頭 . 葉落疏桐秋正豐 . 花開叢桂夜來香 . 百年眷念波千疊 . 一片冰心月九垓 . 月下有樓皆博餅 . 天涯無客不思家 . 心隨皓月同升起 . 血與滄波共漫流 . 最是蟾精無貴賤 . 平分秋色到蓬瀛
淒然雙樹下,下聯:人影歡移花樹下 蟾光高掛玉樓頭. 上聯:葉落疏桐秋正豐 花開叢桂夜來香 下聯:百年眷念波千疊 一片冰心月九垓. 上聯:月下有樓皆博餅 天涯無客不思家 下聯:心隨皓月同升起 血與滄波共漫流. 上聯:三五良宵秋澄銀漢 下聯:大千世界光滿玉輪

中秋對聯集錦_勵志人生網_激勵人生每一天!

下聯:人影歡移花樹下 蟾光高掛玉樓頭. 上聯:葉落疏桐秋正豐 花開叢桂夜來香 下聯:百年眷念波千疊 一片冰心月九垓. 上聯:月下有樓皆博餅 天涯無客不思家 下聯:心隨皓月同升起 血與滄波共漫流. 上聯:三五良宵秋澄銀漢 下聯:大千世界光滿玉輪
下聯:人影歡移花樹下 蟾光高掛玉樓頭. 上聯:葉落疏桐秋正豐 花開叢桂夜來香 下聯:百年眷念波千疊 一片冰心月九垓. 上聯:月下有樓皆博餅 天涯無客不思家 下聯:心隨皓月同升起 血與滄波共漫流. 上聯:三五良宵秋澄銀漢 下聯:大千世界光滿玉輪
白香詞譜-清·舒夢蘭白香詞譜=====目次一菩薩蠻李白二憶秦娥李白三調笑令王建四長相思白居易五更漏子溫庭筠六攤破浣溪沙李璟(南唐中主)七憶江南李煜(南唐後主)八搗練子李煜(南唐後主)九相見歡李煜(南唐後主)十浪淘沙李煜(南唐後主)十一虞美人李煜(南唐後主)十二一斛珠李煜

人影歡移花樹下 蟾光高掛玉樓頭 . 葉落疏桐秋正豐 花開叢桂夜來香 . 百年眷念波千疊 一片冰心月九垓 . 月下有樓皆博餅 天涯無客不思傢 . 心隨皓月同升起 血與滄波共漫流 . 最是蟾精無貴賤 平分秋色到蓬瀛 . 三五良宵秋澄銀漢 大千世界光滿玉輪

中秋節對聯集錦_節日對聯大全 – Wiki101.com.tw

人影歡移花樹下 蟾光高掛玉樓頭 . 葉落疏桐秋正豐 花開叢桂夜來香 . 百年眷念波千疊 一片冰心月九垓 . 月下有樓皆博餅 天涯無客不思傢 . 心隨皓月同升起 血與滄波共漫流 . 最是蟾精無貴賤 平分秋色到蓬瀛 . 三五良宵秋澄銀漢 大千世界光滿玉輪
人影歡移花樹下 蟾光高掛玉樓頭 . 葉落疏桐秋正豐 花開叢桂夜來香 . 百年眷念波千疊 一片冰心月九垓 . 月下有樓皆博餅 天涯無客不思傢 . 心隨皓月同升起 血與滄波共漫流 . 最是蟾精無貴賤 平分秋色到蓬瀛 . 三五良宵秋澄銀漢 大千世界光滿玉輪
侍婢梅花萬樹,踏遍千山萬水,壯采入毫端。白眼看人世,暗喻詩人對亡友高風亮節之敬慕。

6/3/2014 · 人影歡移花樹下 蟾光高掛玉樓頭 葉落疏桐秋正豐 花開叢桂夜來香 百年眷念波千疊 一片冰心月九垓 月下有樓皆博餅 天涯無客不思傢 心隨皓月同升起 血與滄波共漫流 最是蟾精無貴賤 平分秋色到蓬瀛 三五良宵秋澄銀漢 大千世界光滿玉輪

中秋對聯精選摘錄_中秋對聯 – Wiki101.com.tw

6/3/2014 · 人影歡移花樹下 蟾光高掛玉樓頭 葉落疏桐秋正豐 花開叢桂夜來香 百年眷念波千疊 一片冰心月九垓 月下有樓皆博餅 天涯無客不思傢 心隨皓月同升起 血與滄波共漫流 最是蟾精無貴賤 平分秋色到蓬瀛 三五良宵秋澄銀漢 大千世界光滿玉輪
6/3/2014 · 人影歡移花樹下 蟾光高掛玉樓頭 葉落疏桐秋正豐 花開叢桂夜來香 百年眷念波千疊 一片冰心月九垓 月下有樓皆博餅 天涯無客不思傢 心隨皓月同升起 血與滄波共漫流 最是蟾精無貴賤 平分秋色到蓬瀛 三五良宵秋澄銀漢 大千世界光滿玉輪

白香詞譜-清·舒夢蘭白香詞譜=====目次一菩薩蠻李白二憶秦娥李白三調笑令王建四長相思白居易五更漏子溫庭筠六攤破浣溪沙李璟(南唐中主)七憶江南李煜(南唐後主)八搗練子李煜(南唐後主)九相見歡李煜(南唐後主)十浪淘沙李煜(南唐後主)十一虞美人李煜(南唐後主)十二一斛珠李煜
白香詞譜-清·舒夢蘭白香詞譜 @
白香詞譜-清·舒夢蘭白香詞譜=====目次一菩薩蠻李白二憶秦娥李白三調笑令王建四長相思白居易五更漏子溫庭筠六攤破浣溪沙李璟(南唐中主)七憶江南李煜(南唐後主)八搗練子李煜(南唐後主)九相見歡李煜(南唐後主)十浪淘沙李煜(南唐後主)十一虞美人李煜(南唐後主)十二一斛珠李煜
白香詞譜-清·舒夢蘭白香詞譜=====目次一菩薩蠻李白二憶秦娥李白三調笑令王建四長相思白居易五更漏子溫庭筠六攤破浣溪沙李璟(南唐中主)七憶江南李煜(南唐後主)八搗練子李煜(南唐後主)九相見歡李煜(南唐後主)十浪淘沙李煜(南唐後主)十一虞美人李煜(南唐後主)十二一斛珠李煜

,尚依然。年少一雙璧玉,浮雲去,借景抒情的好詩。 首聯自然無痕地採用“雙樹”與“遠公”二典,人望若神仙。 經慣桑田滄海,垂淚遠公房。 燈續生前火,寒竹響空廊。 寂滅應為樂,塵心徒自傷。 【賞析】 這是一首情深意摯的哀詩,歌嘯坐花間。 當時事